nuffnang

Monday, 17 October 2011

KATA PENEGAS

Kata Penegas
Kata Penegeas atau partikel bertugas menekankan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.
Menurut fungsinya sebagai penegas, kata tugas ini boleh dibahagi kepada dua jenis iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian-bahagian dalam predikat dan kata penegas frasa subjek atau frasa apredikat.
Rajah di bawah merumuskan jenis kata penegas dan penggunaannya.
Jenis Kata Penegas Kata Penegas Contoh Penggunaan
Frasa predikat atau bahagian dalam predikat -kah, -tah, - lah Siapakah yang memakai baju merah itu? Yang itulah murid baru sekolah ini.
Apatah usaha kita menghidupkan semula pekan teater ini.
Frasa subjek atau frasa predikat juga, pun, hanya, lagi, memang, sahaja Pegawai juga mesti hadir (subjek) Pegawai mesti hadir juga (predikat)
Adiknya pun jurutera. (subjek)
Adiknya jurutera juga (predikat)