nuffnang

Monday, 17 October 2011

PENGGANDAAN

Penggandaan

 
 1. Semua bentuk kata nama, iaitu kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya, atau sebahagian sahaja.
 
 1. Ada empat jenis kata nama ganda, iaitu
 
                                             i.            Gandaan penuh
                                           ii.            Gandaan separa
                                          iii.            Gandaan berentak
                                          iv.            Gandaan makna
 
3.       Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu
 
                                                   i.                  penggandaan penuh
                                                 ii.                  penggandaan berentak
                                                iii.                  pengandaan separa.
 
 

Penggandaan penuh

 
 1. Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya.
 2. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan, dan kata nama majmuk.
 3. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang.
 
Contoh-contoh mengikut jenis kata adalah seperti berikut:
 

Kata nama tunggal

Alat
alat-alat
Budak
budak-budak
Rumah
rumah-rumah
Murid
Murid-murid
Kura
Kura-kura
Makan
Makan-makan
Tadika
Tadka-tadika
  

Kata nama terbitan

Ketua
ketua-ketua
Pekebun
pekebun-pekebun
Makanan
makanan-makanan
Persatuan
persatuan-persatuan
pejuang
pejuang-pejuang
Kedutaan
Kedutaan-kedutaan

Penggandaan Berentak

 1. Pengulangan kata dasar  mengikut rentak bunyi kata dasar.
 2. Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah.
 3. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 4. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal, konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar.
 5. Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula, iaitu:
i.                     penggandaan suku kata awal
ii.                   penggandaan suku kata akhir
iii.                  penggandaan konsonan
iv.                  penggandaan bersisipan
v.                    penggandaan berakhiran
 
 1. Bagaimanapun, pnggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi, atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan.
 2. Lihat contoh-contoh di bawah. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sengkang (-)
  

Rentak pada pengulangan vokal atau diftong

Cerai
cerai-berai
Hina
Hina-dina
Sayu
Sayur-mayur
 
 

Rentak pengulangan konsonan

gunung
Gunung-ganang
susap
Susap-sasap
simpang
Simpang-siur
  
 

Penggandaan suku kata awal

Vokal dalam suku kata awal diulang, dan vokal dalam suku kata akhir berubah. Contoh:
Bukit
bukit-bukau
Warna
warna warni
Batu
batu-batan
  

Penggandaan suku kata akhir

Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal.
Contoh:           
Sayur  
sayur mayur
Kuih
kuih-muih
Lauk 
lauk pauk
                             

Penggandaan konsonan

Penggandaan jenis isni hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar, tetapi vokalnya berubah
Contoh: 
Gunung
gunung-ganang
Guruh
guruh-garah
    

Penggandaan bersisipan

Seluruh kata dasar diulang. Bentuk gandaannya menerima sisipan –em- selepas konsonan pertama bentuk ulangannya.
Contoh:
Tali
tali-temali
Gunung
gunung-ganang
Jari
jari jemari
           
 Penggandaan berakhiran
Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran –an. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Akhiran –an menambahkan maknannya menjadi pelbagai.
Contoh:
Sayur
sayur-sayuran
Biji
Biji-bijian
Barang
barang-barangan
      

Penggandaan separa

 
 1. Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan.
 2. Kata tunggal
(a)     Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a /
 
Contoh:             
Kata dasar
Penggandaan penuh
Penggandaan separa
laki
Laki-laki
Lelaki
langit
Langit-langit
Lelangit
suatu
Satu-satu
Sesuatu
budak
Budak-budak
Bebudak
siku
Siku-siku
sesiku
 

 1. Kata terbitan
(a)     penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara.
I.                    Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan.
II.                   Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang.
 
 1. Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang)
Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
bual
Ber + bual
Berbual-bual
cari
Ter + cari
Tercari-cari
gila
Ter + gila
Tergila-gila
borak
Ber + borak
Berborak=borak
akan
Se + akan
Seakan-akan
 
 
 
 1. Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan)
 
Kata dasar
Kata terbitan
Kata ganda
anak
Ber + anak
Anak-beranak
kejar
Men + kejar
Kejar-mengejar
 
 
 
 1. kata ganda boleh didapati dalam golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. (lihat lampiran)
 

Penggandaan Makna

 
 1. Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh:
 
Ipar
ipar duai
Ipar
ipar lamai
Saudara
saudara mara
 
 
 

Makna Penggandaan

 
Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan, iaitu:
 
a. menunjukkan banyak
 
buku
buku-buku
ketua
ketua-ketua
jabatan
jabatan-jabatan
gunung
gunung-ganang
bukit
bukit-bukau
 
 
   
b. membentuk nama haiwan
biri-biri
kupu-kupu
kunang-kunang
 
 
c. membentuk nama bagi benda yang menyerupai
langit
langit-langit (menyerupai langit)
siku
siku-siku (menyerupai siku)
orang
orang-orang (menyerupai orang)
 
         
   
d. Menunjukkan pelbagai jenis
sayur
sayur-mayur
kuih
kuih-muih
saudara
saudara-mara
 
 
                   
     
 

Latihan

 
a. Nyatakan jenis gandaan perkataan dalam ayat-ayat berikut:
 
Layang-layang putus talinya
Akan daki gunung-gemunung
Sumber zat makanan terdapat juga pada biji-bijian
Hutang-piutang beliau belum dibayar
Dia berkahwin dengan seseorang yang mempunyai ramai adik-beradik
Jari-jemari para penari itu lembut belaka
Pada waktu malam, api-api berterbangan di angkasa
Layang-layang yang tidur di wayar elektrik itu datang dari Negara Cina pada musim sejuk
Bukit bukau di kawasan itu tidak dilitupi oleh tumbuhan tebal
Apabila buah padi mula timbul orang-orang dipasang di setiap sudut sawah itu.
 
b. Tentukan makna kata ganda dalam ayat-ayat berikut:
 
 1. Orang-orang dibuat daripada baju buruk bagi menakutkan burung
 2. Negara Malaysia kaya dengan hasil-hasilan buminya.
 3. Mereka miskin harta benda, tetapi kaya dengan sahabat-sahabat.
 4. Pelajar-pelajar maktab dikehendaki berpakaian kemas apabila keluar dari asrama.
 5. Langit-langit budak itu penuh dengan kudis.
 6. Roda itu mempunyai jejari yang diperbuat daripada aluminium.
 
 
c. beri bentuk gandaan kata nama berikut:
 
 1. hasil
 2. asal
 3. sahabat
 4. pemuda
 5. ibu
 6. datuk