nuffnang

Monday, 17 October 2011

PENGIMBUHAN KATA MAJMUK

Pengimbuhan Kata Majmuk

Dalam sistem baku, kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.(lihat lampiran 1 dan 2 di bawah)
Lampiran 1 
Kata dasar 1
Kata dasar 2
Kata majmuk
air
mata
air mata
ambil
alih
ambil alih
meja
tulis
meja tulis
ketua
menteri
ketua menteri
tanggung
jawab
tanggungjawab
antara
bangsa
antarabangsa
Lampiran 2 
Kata dasar 1
Kata dasar 2
Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan
antara
bangsa
antarabangsa
apa
bila
apabila
apa
kala
apakala
apa
lagi
apalagi
bagai
mana
bagaimana
barang
kali
Barangkali
beri
tahu
Beritahu
bumi
putera
Bumiputera
dari
hal
darihal
dari
pada
Daripada
duka
cita
dukacita
hulu
balang
Hulubalang
jawatan
kuasa
jawatankuasa
kaki
tangan
Kakitangan
ke
pada
kepada
kerja
sama
Kerjasama
mana
kala
Manakala
Mata
hari
Matahari
olah
raga
olahraga
pada
hal
Padahal
Pesuruh
jaya
Pesuruhjaya
setia
usaha
setiausaha
suka
rela
sukarela
suruhan
jaya
Suruhanjaya
tanda
tangan
Tandatangan
tanggung
jawab
Tanggungjawab
warga
negara
warganegara
 Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah, tetapiia dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan, seperti contoh pada jadual di bawah:
Kata Majmuk Apitan Ejaan
kuat kuasa peN....an penguatkuasaan
kemas kini meN...kan mengemaskinikan
anak tiri meN...kan menganaktirikan
ibu bapa ke...an keibubapaan
kuat kuasa di...kan dikuatkuasakan
campur aduk peR...an percampuradukan
Untuk awalan, kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Manakala akhiran, imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Lihat jadual di bawah.
Imbuhan Kata Majmuk Kata Majmuk Terbitan
berR- garis pusat bergaris pusat
meN- ambil alih mengambil alih
peN- cari gali pencari gali
-an daya serap daya serapan
-kan urus niaga urus niagakan